Call for papers : The social practices of kinship. A comparative study from Iran to the Balkans Write to us : service-team @ ejts.org
  Version imprimable   Signaler cette page
 

Konferans : Bahçesehir Üniversitesi - Iletisim Fakültesi - Sinema-Televizyon Bölümü. SINEMA KONFERANSI 2005. « Garpl?lasmadan Avrupa  Birligi'ne  Modernlesme/ Sinema/ Seyir ». 24, 25, 26 Haziran 2005. Deadline : 11 Nisan 2005.http://www.ejts.org/document320.html
Full text

Bahçesehir Üniversitesi Iletisim Fakültesi, Sinema Konferans?'n?, 24-26

Haziran 2005 tarihleri aras?nda gerçeklestirecektir. Sinema alan?nda

çal?san arast?rmac?lar?, akademisyenleri, ögrencileri, elestirmenleri,

sinema sanatç?lar?n?, çal?sanlar?n? ve sinema seyircilerini ortak bir

platformda toplamay? hedefleyen konferans?m?z?n ana temas?

"Garpl?lasmadan Avrupa Birligi'ne Modernlesme/ Sinema/ Seyir" olarak

belirlenmistir. Kat?l?mc?lar?n ortalama 300 kelimelik bildiri özetlerini en geç 11 Nisan

2005 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Konferansla ilgili bilgi ve duyurulara

www.iletisim.bahcesehir.edu.tr/sinemakonferansi2005.html adresinden

ulas?labilir. Prof. Dr. Nezih Erdogan, Bahçesehir Üniversitesi, Iletisim Fakültesi Dekan Vekili.

1990'lar?n bas?nda Avustralya'da kültür endüstrileri yerine kullan?lmaya

baslayan "yarat?ci endüstrileri" ("creative industries") kavram? art?k

Birlesmis Milletler'in kültür politikalar?nca da benimsendi. Ancak

yarat?c?l?k da yeni ölçütlerin ortaya ç?kmas?yla yeniden tan?mlanmay?

gerektiriyor. Örnegin, BBC ve Channel 4 televizyon kanallar? yarat?c?

anlamda sinema ve televizyona ait formatlar aras?ndaki ayr?mlar?

muglaklast?r?yor. Yeni belirsizliklerin getirdigi kazançlar nelerdir?

Yeni teknoloji mecralar? ve ürünlerini de kapsayan bu yeni tan?mlama

sinema alan?nda da baz? degisimler ima ediyor mu? Avrupa Birligi'nin

kültür politikalar?n?n yeniden yap?lanmas? ne yönde gerçeklesiyor?

AB'nin sinemaya iliskin politikalar? neler? "Euroimage" ve benzeri ortak

yap?m politikalar?nda öngörülen "Avrupa kimligi" vurgusuna ve üretilen

filmlere iliskin neler söylenebilir? Türkiye'nin, ekonomiden siyasete

her alanda yeniden yap?lanmas?n? getiren AB ile müzakere süreci ve

gelecekteki olas? üyeligi, sinema alan?na da yans?yacak m?? AB, Avrupa

sinemalar? ile Hollywood aras?ndaki iliskiye nas?l müdahil oluyor?

Bu dönüsümlerin Türkiye gibi aday ülkelerin sinemalar?na ne gibi

katk?lar? ya da olumsuz etkileri olabilir? Bu kapsamda bir yandan

prodüksiyon- dag?t?m-gösterim süreçleri, diger yandan "yazar" (auteur)

ve "y?ld?z" kavramlar?na ne gibi anlamlar yükleniyor ?

Avrupa Birligi'ne uyum saglarken filmin ticari bir meta olarak

alg?lanmas? yönünde ne gibi degisiklikler öngörülmektedir? Telif

haklar?n?n alacag? biçim ve uygulamalar, filmlerin yap?m-

dag?t?m-gösterimini ne yönde etkileyebilir? Telif haklar? ve bir filmin

meta olarak kavranmas? aras?ndaki iliskide kültürel farkl?l?klar ne gibi

roller oynayabilir?

Yeni teknolojiler yeni bir imgelem  ve farkl? al?mlama biçimlerinin

gelismesine yol açabilecek mi? Izleme pratiklerimizde ne gibi dönüsümler

beklenebilir? Yeni mecralar, yeni anlat?m biçimleri yeni dosya

s?k?st?rma yöntemleri (DivX), dijital mecralar?n daha kaliteli görüntü

ve ses ile donat?lmas?n? saglarken, dolas?m?n yerini paylas?m ve takas

m? al?yor? Türk sinemas?n?n arsivini Internet'te muhafaza etmek mümkün

olacak m?? ADSL ile Internet baglant?s?n?n sundugu olanaklar göz önüne

al?nd?g?nda, hiç sinema salonuna gitmeden bilgisayar monitöründen film

izleyenlerin say?s? h?zla artarken seyrin alaca?? biçimler neler

olabilir? Gençlerin yabanc? filmlerin görüntüleri üzerine kendi

dublajlar?n? eklemeleri sanat eserine yap?lan bir sayg?s?zl?k m?d?r,

yoksa etkilesimin saglad?g? demokratik bir aç?l?m  ya da müdahale olarak

m? görülmelidir?

Türk modernle?mesi dünyan?n neresinde? Modernite-postmodernite aras?nda

ulusal ve kültürel kimlik kuruluslar?. Türk sinemas?, Avrupa

sinemalar?ndan bag?ms?z düsünülebilir mi? Türk sinemas? ve Avrupa

sinemalar? aras?nda farkl?l?klar, benzerlikler, yak?nlasmalar neler?

Türk tahayyülü ve tasavvurundaki Avrupa, Türk Sinemas?'nda nas?l

kurulmus olabilir? Türk Sinemas?, Türk'ü Avrupa'ya göre nerede,

nerelerde kurmus olabilir? 1890'lardan 2000'li y?llara, Tanzimattan,

Mesrutiyetten, Jön Türk hareketlerinden Avrupa Birligi'ne, ülkemizde

sinema seyrinin modern niteligi ve modernlesmenin seyri art?k sinema

arast?rmalar?n?n alan?n?n yeniden tan?mlanmas?n? zorunlu k?l?yor. Bu

konferans, bir yandan bu alan?n genislemesi, diger yandan yeni

kavramlar, yeni kavray?slar?n gelistirilmesi yönünde alçakgönüllü bir

ad?m atmay? hedefliyor.

Konferans Degerlendirme Kurulu: Savas Arslan, Levent Cantek, Miyase

Christensen, Feride Çiçekoglu, Nezih Erdogan, Selim Eyüboglu, Ahmet

Gürata, Dilek Kaya Mutlu, Fatih Özgüven, Kaya Özkaracalar, Z. Tül Akbal

Süalp.

Irtibat: Canan Balan

canbalan@bahcesehir.edu.tr

Tel:0212 236 54 90

Fax: 0212 258 70 83.

Adres: Bahçesehir Üniversitesi Iletisim Fakültesi

Besiktas Kampüsü, Osmanpasa Mektebi Sok.

No:4-6 Besiktas Istanbul.

Back to top
Citation :

(2005) 'Konferans : Bahçesehir Üniversitesi - Iletisim Fakültesi - Sinema-Televizyon Bölümü. SINEMA KONFERANSI 2005. « Garpl?lasmadan Avrupa  Birligi'ne  Modernlesme/ Sinema/ Seyir ». 24, 25, 26 Haziran 2005. Deadline : 11 Nisan 2005.', European Journal of Turkish Studies, archives , Archives, URL : http://www.ejts.org/document320.html

To quote a passage, use paragraph (§).